• HotLine : 0989.36.83.83/ 0972.299.799

Giúp trẻ cảm thấy tốt với bản thân và tốt với người khác là mục tiêu trong giáo  dục năng lực xã hội của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện quá trình này bằng cách cho trẻ thấy giá trị của sự giúp đỡ và đối xử tốt với người khác thông qua các hoạt động hằng ngày”

222